Retningslinjer for personvern

 

  1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne personvernerklæringen fastsetter prinsippene for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger. Personopplysningene samles inn, behandles og lagres av den behandlingsansvarlige for personopplysningene, Arutech Parimad Aknad OÜ.

1.2 I denne personvernerklæringen er en registrert en kunde eller annen fysisk person hvis personopplysninger behandles av en databehandler.

1.3 I denne personvernerklæringen er en kunde enhver som kjøper varer eller tjenester fra databehandlerens nettsted.

1.4 Databehandleren skal overholde prinsippene for databehandling som er fastsatt i lovgivningen, herunder behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og sikker måte. Databehandleren kan bekrefte at personopplysningene er behandlet i samsvar med loven.

  1. Innsamling, behandling og lagring av personopplysninger

2.1 Personopplysningene som samles inn, behandles og lagres av den behandlingsansvarlige, samles inn elektronisk, hovedsakelig via nettstedet og e-post. 

2.2 Ved å dele personopplysningene dine gir du databehandleren rett til å samle inn, organisere, bruke og administrere personopplysningene som du deler direkte eller indirekte med databehandleren når du kjøper varer eller tjenester fra nettstedet for de formålene som er angitt i personvernerklæringen.

2.3 Den registrerte er ansvarlig for at opplysningene han eller hun oppgir er nøyaktige, korrekte og fullstendige. Å bevisst oppgi uriktige opplysninger anses som et brudd på personvernerklæringen. Den registrerte er forpliktet til å informere databehandleren uten forsinkelse om eventuelle endringer i de oppgitte opplysningene.

2.4 Databehandleren skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av at den registrerte sender inn uriktige opplysninger til den registrerte eller til tredjeparter.

  1. Behandling av kunders personopplysninger

3.1 Databehandleren kan behandle følgende personopplysninger om den registrerte:

3.1.1 Fornavn og etternavn;

3.1.2 Fødselsdato;

3.1.3 Telefonnummer;

3.1.4 E-postadresse;

3.1.5 Leveringsadresse;

3.1.6 Løpende kontonummer;

3.1.7 Betalingskortopplysninger;

3.2 I tillegg til det foregående har den behandlingsansvarlige rett til å samle inn opplysninger om kunden som er tilgjengelige i offentlige registre.

3.3 Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er artikkel 6 nr. 1 bokstav a, b, c og f i personvernforordningen:

  1. (a) den registrerte har gitt sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål;
  2. (b) behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale som er inngått med den registrertes medvirkning, eller for å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse på anmodning fra den registrerte;
  3. (c) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som den behandlingsansvarlige er underlagt;
  4. (f) behandlingen er nødvendig av hensyn til berettigede interesser som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre slike interesser går foran den registrertes interesser eller de grunnleggende rettighetene og frihetene som personopplysningene må beskyttes mot, særlig når den registrerte er et barn.

3.4 Behandling av personopplysninger i samsvar med formålet med behandlingen:

3.4.1. Formålet med behandlingen - sikkerhet og trygghet
Maksimal oppbevaringsperiode - i samsvar med de tidsfrister som er angitt i loven.

3.4.2 Formålet med behandlingen - behandling av bestillingen.
Maksimal lagringstid for personopplysninger - inntil det er behov for dem

3.4.3 Formålet med behandlingen - å sikre at e-butikkens tjenester fungerer.
Maksimal lagringstid for personopplysninger - inntil det er behov for dem

3.4.4 Formålet med behandlingen - kundeadministrasjon.
Maksimal oppbevaringsperiode - opptil 7 år

3.4.5 Formål med behandlingen - finansielle aktiviteter, regnskap.
Maksimal oppbevaringsperiode - opptil 7 år

3.4.6 Formålet med behandlingen - markedsføring.
Maksimal oppbevaringsperiode for personopplysninger - når du melder deg av eller avslutter abonnementet.

3.5 Databehandleren har rett til å dele kundens personopplysninger med tredjeparter, for eksempel autoriserte databehandlere, regnskapsførere, transport- og budfirmaer, selskaper som tilbyr overføringstjenester, etc. Databehandleren er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Databehandleren overfører de personopplysningene som er nødvendige for å gjennomføre betalinger til databehandleren Maksekeskus AS.

3.6 Ved behandling og lagring av den registrertes personopplysninger skal databehandleren iverksette organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, endring, utlevering og annen ulovlig behandling.

3.7 Den behandlingsansvarlige skal oppbevare opplysningene om de registrerte i en periode på opptil 7 år, avhengig av formålet med behandlingen.

  1. Den registrertes rettigheter

4.1 Den registrerte har rett til å få tilgang til og innsyn i personopplysningene sine.

4.2 Den registrerte har rett til å motta informasjon om behandlingen av sine personopplysninger.

4.3 Den registrerte har rett til å komplettere eller korrigere uriktige opplysninger.

4.4 Når en databehandler behandler personopplysningene til en registrert på grunnlag av den registrertes samtykke, har den registrerte rett til når som helst å trekke tilbake sitt samtykke.

4.5 Den registrerte kan utøve sine rettigheter ved å kontakte e-butikkens kundeservice på export2@arutech.ee.

4.6 Den registrerte kan klage til Datatilsynet for å beskytte sine rettigheter.

  1. Sluttbestemmelser

5.1 Disse personvernvilkårene er utarbeidet i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning), Republikken Estlands lov om beskyttelse av personopplysninger og lovgivningen i Republikken Estland og Den europeiske union.

5.2 Databehandleren har rett til å endre personvernvilkårene helt eller delvis ved å informere de registrerte om endringene via nettstedet arutech-store.com.

 

Handlekurv
nb_NONorsk bokmål