Tietosuojakäytäntö

 

  1. Yleiset säännökset

1.1 Tässä tietosuojakäytännössä esitetään periaatteet, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietojen rekisterinpitäjä, Arutech Parimad Aknad OÜ.

1.2 Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja henkilötietojen käsittelijä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluita henkilötietojen käsittelijän verkkosivustolta.

1.4 Tietojen käsittelijän on noudatettava lainsäädännössä vahvistettuja tietojenkäsittelyn periaatteita, mukaan lukien henkilötietojen käsittely laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaisesti.

  1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1 Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta. 

2.2 Jakamalla henkilötietojasi annat henkilötietojen käsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida henkilötietoja, jotka jaat suoraan tai epäsuorasti henkilötietojen käsittelijälle ostaessasi tavaroita tai palveluita verkkosivustolta tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

2.3 Rekisteröity on vastuussa antamiensa tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojaselosteen rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan tietojen käsittelijälle viipymättä kaikista annettujen tietojen muutoksista.

2.4 Henkilötietojen käsittelijä ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että rekisteröity on toimittanut virheellisiä tietoja rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

  1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1 Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Käyttötilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2 Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

  1. (a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. (b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn myötävaikutuksella tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. (c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;
  4. (f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos nämä edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus - turvallisuus
Enimmäissäilytysaika - laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus - tilauksen käsittely.
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - kunnes niitä tarvitaan.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus - Verkkokaupan palvelujen toiminnan varmistaminen.
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - kunnes niitä tarvitaan.

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta.
Enimmäissäilytysaika - enintään 7 vuotta

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus - taloudellinen toiminta, kirjanpito.
Enimmäissäilytysaika - enintään 7 vuotta

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi.
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - kun peruutat tilauksen tai poistat tilauksen.

3.5 Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille jne. Tietojen käsittelijä siirtää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle, Maksekeskus AS:lle.

3.6 Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan henkilötietojen käsittelijän on toteutettava organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7 Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja enintään seitsemän vuotta käsittelyn tarkoituksesta riippuen.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1 Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.

4.2 Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3 Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot.

4.4 Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5 Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa export2@arutech.ee.

4.6 Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle suojellakseen oikeuksiaan.

  1. Loppusäännökset

5.1 Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY / EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679, Viron tasavallan henkilötietolain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2 Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaehtoja kokonaan tai osittain ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille arutech-store.com-sivuston kautta.

 

Ostoskori
fiSuomi